Draudze "Talsu Kristīgā sadraudzība" ir sadarbības partneris "Teen Challenge Latvija" - atbalstot centra darbību gan finansiāli, gan arī nodrošinot otrā līmeņa (posma) īstenošanu (izveidota dzīvojamā vieta) - audzēkņa integrācija atpakaļ sabiedrībā pilnvērtīgai dzīvei ar atjaunotu domāšanu un vērtību sistēmu,
pastāvīgas dzīves iemaņām.

Kas ir rehabilitācijas programma Teen Challenge Latvija?

Teen Challenge Latvija ir kristīga rehabilitācijas programma cilvēkiem ar dzīvi kontrolējošām problēmām ( alkohola, narkotiku, azartspēļu un c. atkarības, nespēja organizēt, uzņemties atbildību par paša dzīvi). Programmas saturs balstās bībeliskajās vērtībās. Atrašanās programmā neuzliek audzēknim saistības vai ierobežojumus attiecībā pret kādu no kristīgajām konfesijām. Tā drīzāk ir starpkonfesionāla.

Teen Challenge Latvija ir divu līmeņu rehabilitācija, kur pirmā posma uzdevums ir ievirzīt audzēkni kristietības pamatos, strādājot pie personas morālās stājas atjaunošanas un pašdisciplīnas. Paralēli garīgajai rehabilitācijai notiek darba iemaņu atjaunošana, pilnveidošana. Otrā posma uzdevums ir audzēkņa integrācija atpakaļ sabiedrībā pilnvērtīgai dzīvei ar atjaunotu domāšanu un vērtību sistēmu, pastāvīgas dzīves iemaņām. Programma ir ilgtermiņa, un tajā netiek runāts par tās norises ilgumu, bet gan par tās rezultātu.

Rehabilitācijas centrā netiek veikta medicīniska rakstura „atpumpēšana”, un tas nepilda patversmes funkcijas. Tā ir vieta izmaiņām cilvēkā, bet ne pasīvai eksistēšanai.

Rehabilitācijas programma ir brīvprātīga audzēkņa nodošanās, tam lai uzsāktu jaunu dzīvi, un tas ir saistīts ar PAŠA AUDZĒKŅA IZDARĪTU IZVĒLI par labu programmai .

Teen Challenge Latvija darbojas kā Latvijā reģistrēta biedrība kopš 2003. gada, kura pastāv, pateicoties pašfinansējumam un daļēji ziedojumu atbalstam. Organizācija ir atvērta sadarbībai ar citām kristīgu vērtību atbalstošām organizācijām un sadarbības partneriem. Biedrības dibinātāji Latvijā ir Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība, Latvijas Baptistu draudžu savienība, Latvijas Vasarsētku draudžu centrs, kristīgā organizācija „Jaunatne ar Misiju”.

Mūsu rūpe ir pazudušais cilvēks - vīri, sievas tepat starp mums, kuri ir svarīgi viņu tuviniekiem, sabiedrībai, valstij un pāri visam-Dievam.

https://teenchallenge.lv/