- PAR MUMS -

Draudzes ticības apliecība ir:
       Mēs ticam, ka ir viens dzīvais patiesais Dievs, mūžīgi pastāvošs trijās personās - Tēvs, Dēls un Svētais Gars, vienādi spēkā un godībā, un ka šis trīsvienīgais Dievs radīja visu, satur visu un valda pār visu.
       Mēs ticam, ka Vecās un Jaunās Derības Svētie Raksti ir Dieva Vārds, pilnībā iedvesmots, bez kļūdām oriģinālajos manuskriptos un patiess ceļš uz ticību un praktiskās pielietošanas likums dzīvei.
       Mēs ticam Dievam Tēvam, bezgalīgam, personīgam Garam, pilnīgam svētumā, gudrībā, spēkā un mīlestībā, ka Viņš pats attiecas žēlsirdīgi pret cilvēku darīšanām, ka Viņš dzird un atbild uz lūgšanām un, ka Viņš izglābj no grēka un nāves visus, kuri nāk pie Viņa caur Jēzu Kristu.
       Mēs ticam Jēzum Kristum, Dieva vienpiedzimušajam Dēlam, ieņemtam no Svētā Gara. Mēs ticam aizstājošajai izpirkšanas nāvei, miesas augšāmcelšanai, uzkāpšanai debesīs, nepārtrauktai aizlūgšanai par Viņa cilvēkiem un personīgi redzamai atnākšanai atpakaļ uz zemes. Mēs ticam, ka savā pirmajā atnākšanā Jēzus uzsāka Dieva Valstības pilnveidošanu.
       Mēs ticam Svētajam Garam, kurš nāca, lai pārliecinātu pasauli par grēku, taisnīgumu un tiesu, un atjaunotu, iesvētītu un spēcinātu kalpošanai visus tos, kuri tic Kristum; mēs ticam, ka Svētais Gars iemājo katrā ticīgajā uz Jēzu Kristu, un, ka Viņš ir pastāvīgs Palīgs, Skolotājs, Ceļvedis. Mēs ticam tagadējai Svētā Gara kalpošanai un visu Svētā Gara biblisko dāvanu praktizēšanai.
       Mēs ticam, ka visi cilvēki ir grēcinieki pēc dabas un izvēles, un tādēļ ir zem nosodījuma, un, ka Dievs atjauno un piepilda ar Svēto Garu tos, kuri atgriežas no saviem grēkiem un atzīst Jēzu Kristu par Kungu.
       Mēs ticam universālajai (vispārējai) draudzei, dzīvajai, fiziskai un garīgajai Miesai, kurā Kristus ir galva un visi atjaunotie cilvēki (dzimuši no augšienes) ir locekļi.
       Mēs ticam, ka Kungs Jēzus Kristus nodeva divus rīkojumus Draudzei: kristības un Svēto vakarēdienu.
       Mēs ticam ūdens kristībām un Vakarēdienam, kas pieejams visiem ticīgajiem.
       Mēs ticam roku uzlikšanai, lai tiktu piepildīti ar Svēto Garu, iesvētītu par  mācītājiem, vecajiem un diakoniem, saņemtu Svētā Gara dāvanas un dziedinātu slimos.
       Mēs ticam, ka Kristus parādīsies personīgi un redzami katram ticīgajam, miesas augšāmcelšanai, beigu tiesāšanai un taisno mūžīgām svētībām un neglābto bezgalīgām ciešanām.

"Talsu Kristīgā sadraudzība" ir evaņģēlisko kristiešu draudze. Draudze oficiāli reģistrēta 2001.gadā, bet draudzes gaitas iesākās kā mājas grupas vairākos Talsu novada un apkārtējos ciematiņos, kuras izveidoja/uzsāka amerikāņu misionāri no Teksasas Džims un Linda Fišeri, kuri šeit Latvijā bija atbraukuši caur organizāciju “Jaunatne ar Misiju”. Viņi šeit bija ieradušies kā Kristīgās mācības skolotāji, kuri apmācīja skolotājus.

Līdz 2004.gadam draudzē mācītāji bija misionāri Džims un Linda Fišeri (ASV), bet jau no 2004.gada draudzes mācītājs ir Ilmārs Ģērmanis. 

Pirmās draudzes telpas atradās Lauktehnikā, bet līdz ko tika uzcelta jaunā draudzes ēka, tad draudze pārvācās uz jauno un patstāvīgo vietu "Efatas", Jaunzemes, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. 

Draudzes padome:

Ilmārs Ģērmanis (mācītājs)
Ingūna Ģērmane
Inga Zviedriņa
Raimonds Zviedriņš
Arta Millere